Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a biofaktura.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: biofaktura.hu
URL biofaktura.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:Hámori Árpád
Cégnév:Hámori Árpád e.v.
Székhely címe: 4462 Tiszanagyfalu-Virányos Petőfi út 7-11.
Cégjegyzékszám: 9245802
Adószám: HU64374927
Bankszámlaszám :68500177-11043986
Ügyfélszolgálat:
Cím: Tiszanagyfalu-Virányos Petőfi út 7-11.
Telefon: 0670/9478380
E-mail:[email protected]
FELIR azonosító: AA0247249
Nyitva tartása: 7:00 -16:00

Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit,

Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
3. Utánvétel

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 4462 Tisznagyfalu-Virányos Petőfi út 7-11. vagy [email protected]

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
 2. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
 3. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
 4. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Hámori Árpád 4462 Tiszanagyfalu-Virányos Petőfi út -11.

Tel: +3670/9478380.

E-mail: biofaktura@gmail.com

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) „Ön köteles számunkra a Hámori Árpád 4462 Tiszanagyfalu-Virányos Petőfi út 7-11. címre visszaküldeni legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 1. b) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”,
 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a … *  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…. * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a …. *  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/ *  *  alapján a … *  jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? * 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
1. Banki előreutalás:
A megrendelt termék értékét és a szállítás díját közvetlenül és előre Hámori Árpád
E.V. Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68500177-11043986 számú
bankszámlánkra kell banki átutalással befizetni.
A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A vásárlásról nyugtát vagy
számlát állítunk ki.
Kérjük, a csomagot kézbesítéskor szíveskedjen megvizsgálni és a termékeken
észlelt bármilyen relevánsnak ítélt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Ez
esetben ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!
2. Utánvételes fizetés:
A megrendelt termékek árát, a szállítás költségét és az utánvétel díját egy
összegben, a kézbesítőnél készpénzben kell kiegyenlíteni. A megrendelés összege
tartalmazza az utánvét költségét és a szállítási díjat, ami magasabb, mint a közvetlen
banki utalás szállítási költsége. A vásárlásról nyugtát vagy számlát állítunk ki. Kérjük,
a csomagot kézbesítéskor szíveskedjen megvizsgálni és a termékeken észlelt
bármilyen relevánsnak ítélt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Ez esetben
ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni!
3. Személyes átvétel
Személyes átvételre előzetes időpont egyeztetés esetén (a 0670-947- 8380-as
telefonszámon, vagy a [email protected] email címen) van lehetőség. A
megrendelt termékek árát egy összegben, a személyes átvétel során készpénzben
kell kiegyenlíteni. Ebben az esetben szállítási költség nem merül fel. A vásárlásról
nyugtát vagy számlát állítunk ki.
4. Megrendelés a Tovább a pénztárhoz gombbal történik.
5. Szállítási/Számlázási, illetve a belépési adatok megadása. Amennyiben már
regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez
nem szükséges regisztráció!
6. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével,
miután megismerte annak tartalmát.
7. Az adatok megadását követően a “Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni
megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat,
illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. Szükség esetén ezen az
oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a

kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését követen a megadott
telefonszámon (0670-947- 83-80), vagy email címen ([email protected]) történő
kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.
8. A megrendelés elküldését követően a megadott email címre visszaigazolást kap a
megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről, illetve az esetleges további
teendőkről.
9. A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges!
Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni
és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok
megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a
megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A
regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést
már
nem kell elvégeznie. Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos
megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk
kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek
mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat
is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a
kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból
adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
10. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve
módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően
még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely
fél elálljon a szerződéstől.
2. Házhoz szállítás, információk
Webáruházunk megrendeléseit  kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon
történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik
otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet
megadni. Sikertelen kézbesítés esetén – a címzett nem tartózkodik a megadott címen,
vagy a címzett nincs abban a helyzetben, hogy az Árut kifizesse és/vagy bérmentesítse – a
másodszori kiszállítás megyeszékhelyek esetében ingyenes, egyéb esetben második
címként kerül kiszámlázásra.

3. Házhoz szállítás díjszabása
3.1 Személyes átvétel: díjmentes

3.2. Banki előreutalás: Ebben az esetben a szállítás díja Magyarország területén
bruttó 1500 Ft
3.3. Utánvétel fizetés: Ebben az esetben a szállítás díja Magyarország területén
bruttó 1500 Ft. A külföldi szállítási díjakat a rendszer automatikusan generálja és a
célországtól függ, azok pontos összegét a Kosár menüpontban tekinthetik meg.

Jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu